Hopp til hovedinnhold

1. Introduksjon
Höegh Eiendoms visjon er å skape levende steder som begeistrer. Vi er en seriøs og ansvarlig aktør, som har fokus på bærekraft og samfunnsansvar som del av vår verdiskapning. Vi jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos oss selv og i alle våre prosjekter, og stiller de samme krav i forhold til vår leverandørkjede. Også ifht andre regler stiller vi samme krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv.

Disse etiske retningslinjene er utarbeidet for å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leveandrører, kunder og andre samarbeidspartnere (heretter samlet omtalt som «Samarbeidspartnere»). Retningslinjene dekker grunnleggende krav og prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidslivs-standarder, miljø, anti-korrupsjon og hvitvasking i tråd med internasjonale konvensjoner, som alle ansvarlige bedrifter bør følge. Retningslinjene skal bl.a bidra til å sikre at Höegh Eiendom til enhver tid overholder kravene i åpenhetsloven, og stiller derfor konkrete krav til våre leveran- dører, men skal også bidra til overholdelse av andre relevante lover og regler, og gjelder derfor alle våre Samarbeidspartnere.

2. Prinsipper og konsekvenser av brudd
Våre leverandører skal levere varer og tjenester til Höegh Eiendom konsernet som er produsert i over-ensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

Våre leverandører må på vår oppfordring kunne doku-mentere at retningslinjene etterleves. Dette kan gjøres ved egenerklæring, oversendelse av evt eksterne rapporter, oppfølgingssamtaler eller på annen måte som vi blir enig med våre leverandører om.

Höegh Eiendoms retningslinjer er minimumskrav. Et av disse er at gjeldende lover og regler, både nasjonalt og/eller internasjonalt, skal følges, og disse kan være strengere.

Höegh Eiendom anser etterlevelsen av disse retnings-linjene for å være viktig. Et brudd vil kunne påvirke forretningsforholdet til Höegh Eiendom. Det er opp til Höegh Eiendom alene å vurdere alvorlighetsgraden av ethvert avvik, og hvorvidt man skal si opp den ak-tuelle avtalen, legge en plan for å utbedre eller for-bedre avviket, eller, dersom avviket er svært alvorlig, heve avtalen.

Dersom noen av våre Samarbeidspartnere blir oppmerksomme på brudd på de etiske retnings- linjene kan dette rapporteres til følgende e-post: aapenhetsloven@hoegheiendom.no

3. Krav til egen virksomhet
Som del av vårt arbeid for å fremme gode arbeids- og miljøforhold, og sikre etterlevelse i alle ledd av vår verdikjede, er det en målsetning for Höegh Eiendom at våre Samarbeidspartnere er bevisste ifht de krav som stilles og signerer disse etiske retningslinjer ifbm inngåelse av nye kunde-, leverandør- og samarbeids-avtaler.

Vi har også interne etiske retningslinjer, som våre ansatte må signere og følge, som en del av ansettelsesforholdet. Disse presiserer hvordan vi jobber internt for å fremme gode arbeids- og miljø- forhold, og hvordan vi skal forholde oss til våre relasjoner og eiendeler. De interne retningslinjene fastslår blant annet at Höegh Eiendom skal unngå å ha forretninger eller forbindelser med et sanksjonert land, gruppe, organisasjon eller enkeltperson.

Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om mis- tanker om brudd på gjeldende lover og regler og våre etiske retningslinjer. Brudd kan rapporteres til nærmeste overordnede, vår juridiske avdeling eller via Höegh Eiendoms varslertjeneste.

4. Krav til leverandørkjeden
4.1 Ordnede arbeidsforhold

Det skal ikke forekomme barnearbeid.

Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid, herunder praktisering av ulovlig eller urettmessig tilbakeholdelse av lønn eller identitetspapirer, arbeidstillatelser eller annet.

Leverandører skal sørge for at medarbeidere har rimelige arbeidstider, lønnsvilkår og ytelser som er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og aktuelle ILO-konvensjoner, fastsatt i en skriftlig arbeidskontrakt på et språk de forstår, samt respek-tere medarbeideres rett til å organisere seg i frivillige medarbeiderorganisasjoner og inngå kollektive for-handlinger.

4.2 Ingen diskriminering, trakassering eller brutal behandling

Det skal ikke forekomme noen former for diskrimine-ring, trakassering eller brutal behandling.

Leverandører skal fremme like muligheter for alle uansett kjønn, seksuell legning, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse eller alder, samt bidra til et arbeidsmiljø der det ikke forekommer fiendtlig, voldelig, truende eller trakasserende atferd.

4.3 Helse, sikkerhet og trivsel
Leverandørene skal jobbe systematisk for å ivareta de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Arbeidet skal til- rettelegges slik at det i minst mulig grad utsetter den enkelte medarbeiders liv og helse for fare, og at relevante lover knyttet til HMS etterleves. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig.

De ansatte skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Personlig verneutstyr skal alltid være tilgjengelig og brukes.

Alle arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasili-teter og rent drikkevann. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikke-vann.

4.4 Miljø og bærekraft
Höegh Eiendom prioriterer leverandører som arbeider aktivt og systematisk med bærekraft og kontinuerlig jobber for å redusere energibruk, avfall og klima- gassutslipp, samt utviser samfunnsansvar i valg av materialer og ved naturinngrep. Vurdering av risiko for miljøpåvirkning skal inngå i prosjektgjennomføringen, og det skal alltid implementeres tiltak for å forhindre miljøskader.

Våre leverandører skal overholde nasjonal og inter- nasjonal miljølovgivning og –reguleringer, og relevan-te utslippstillatelser skal innhentes.

Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden, og gjennom hele «livs- syklusen», skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp og ved å fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert av energi og vann. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlaget for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser befolknings- gruppene er avhengig av.

Höegh Eiendom har tatt i bruk bransjens «Selvangivelse» som vi ønsker at alle våre Leverandører skal fylle ut.

5. Krav til samtlige Samarbeids- partnere (kunder, leverandører
og andre)

5.1 Konfidensialitet og beskyttelse av person- opplysninger
Våre Samarbeidspartnere skal beskytte konfidensiell informasjon som de har fått tilgang til av Höegh Eiendom, våre kunder og andre. Det innebærer også at våre Samarbeidspartnere ikke handler på grunnlag av konfidensiell informasjon de har fått ved en feil. Slike tilfeller skal rapporteres til Höegh Eiendom.

Våre Samarbeidspartnere skal respektere arbeids- takernes og tredjeparters personvern, og skal sørge for at all bruk av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Dersom Samarbeids-partnere skal behandle personopplysninger på vegne av Höegh Eiendom må det inngås en egen data- behandleravtale.

5.2 Korrupsjon
Våre Samarbeidspartnere skal overholde lover og regler knyttet til bestikkelser, korrupsjon, bedrageri og all annen ulovlig forretningsvirksomhet. Samarbeids-partnere skal ikke på våre, egne eller andres vegne tilby, etterspørre, akseptere eller motta noen form for utilbørlig fordel, tjeneste eller insentiver i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler. Dette gjelder uansett om denne fordelen blir tilbudt direkte eller indirekte gjennom en mellommann.
Alle fakturaer, rapporter og dokumenter skal være fullstendige og nøyaktige.

5.3 Hvitvasking
Hvitvasking skal ikke forekomme (dvs. handlinger som på ulike måter bidrar til å sikre utbytte fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav) eller terrorfinansiering.

Våre Samarbeidspartnere skal alltid kjenne sine underleverandører og samarbeidspartnere, og ikke tolerere noen form for involvering i mulige ulovlige aktiviteter.

5.4 Sanksjoner
Våre Samarbeidspartnere skal ikke ha forretninger eller forbindelser med et sanksjonert land, gruppe, organisasjon eller enkeltperson.